Centrum voor kortverblijf wzc Craeyenhof

Centrum voor Kortverblijf

“Thuis” is een begrip dat universeel erkend wordt als iets van uitzonderlijke waarde in een mensenleven. Ook zieken en ouderen hebben behoefte aan de geborgenheid van een eigen thuis. Maar “thuiszorg” is niet altijd zo vanzelfsprekend.

De zorgdrager heeft ook nood aan een vakantie of een weekend weg. Soms zijn er familiale omstandigheden waardoor het een tijdje moeilijker wordt om voor een bejaard familielid te zorgen. Spijtig genoeg kunnen ook eigen gezondheidsproblemen (griep, hospitalisatie, ...) er voor zorgen dat de zorgdrager tijdelijk niet kan instaan voor de nodige opvang.

Om tegemoet te komen aan deze noden van de thuisverzorger biedt het OCMW van Zwijndrecht, in het woonzorgcentrum de mogelijkheid van “kortverblijf” aan. Het gaat hier over een vooraf geplande, tijdelijke opname van de zieke of oudere in het woonzorgcentrum.

Vanzelfsprekend gaat het hier niet om ouderen die permanente of dringende medische zorgen of intensief medisch toezicht nodig hebben. Een kortverblijf is dus geen hospitalisatie of een verblijf in een revalidatiecentrum. De gebruikers kortverblijf zijn ouderen die tijdelijk behoefte hebben aan activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijkse leven. De zorg wordt tijdelijk overgenomen door het woonzorgcentrum en dit om de zorgdrager of het zorgdragend gezin te ontlasten.

Elke aanvraag tot kortverblijf wordt individueel onderzocht en behandeld. Valide, semi-valide en zorgafhankelijke, al dan niet dementerende ouderen, kunnen tijdelijk opgenomen worden. Wanneer het gaat over dementerenden met zwaar storend gedrag, kunnen wij afzien van een tijdelijke opname.

De gebruikers kortverblijf moeten in principe de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Indien een kandidaat gebruiker de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt heeft, dient in een bijkomend sociaal verslag aangetoond te worden dat er in de woonomgeving van de gebruiker geen andere voorzieningen beschikbaar waren die de zorgvraag gepast konden beantwoorden.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ideologische, politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een organisatie of groepering of financiële draagkracht van de gebruikers kortverblijf.

Bij een aanvraag tot reservatie wordt de nodige informatie verzameld voor het reservatiedossier. De gebruiker kortverblijf verstrekt aan de instelling de nodige informatie met betrekking tot identiteit, geboorteplaats en datum, burgerlijke stand, behandelend arts en de schikkingen die dienen te worden getroffen bij diens afwezigheid, eventueel behandelend paramedici, familieleden, mutualiteit, enz.

De gebruikers kortverblijf moeten zich vooraf door een geneesheer naar keuze laten onderzoeken en het door ons bezorgd medisch attest laten invullen. Daarbij dient aangetoond te worden:

· dat zij niet door een besmettelijke ziekte zijn aangetast

· dat zij op het moment van de opname in kortverblijf geen nood hebben aan acute of intensieve behandeling en/of toezicht door een arts

Reservatie

Voor een aanvraag tot kortverblijf kan u zich wenden tot de onthaalmedewerkers van het woonzorgcentrum. De kamers zijn beperkt en de vakantieperiodes zijn drukker zodat vooraf reserveren aangewezen is.

 

Duurtijd

De duur van het kortverblijf is beperkt in tijd: maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen op één jaar.

Het woonzorgcentrum biedt tien kamers voor kortverblijf aan, verspreid over de verschillende afdelingen van WZC Craeyenhof.

Dagprijs

Dezelfde als de ligdagprijs voor een éénpersoonskamer in WZC Craeyenhof.

57 euro / dag 

Contactgegevens 

Dagelijks verantwoordelijke
Directeur – Marc Vanryckeghem 

Opnameverantwoordelijke
Beleidsmedewerker – Els Veragten 

Algemene info en reservatie
Onthaal – Annemie Wouters
tel.: 03 291 16 00
e-mail: craeyenhof@zwijndrecht.be