WZC Craeyenhof
WZC Craeyenhof

Te midden van de dorpskern van de deelgemeente Burcht beheert het OCMW van Zwijndrecht het WZC Craeyenhof. Hier worden bewoners opgevangen en begeleid, elk volgens hun eigen mogelijkheden en rekening houdend met ieders beperkingen. 

Eigentijds en sfeervol wonen

Er gaat bijzonder veel aandacht naar de inrichting. De gebruikte kleuren en afbeeldingen verwijzen net als de naamgeving van de lokalen naar mensen en plaatsen in het dorp. 

De naam Craeyenhof is overgenomen van het vroegere kasteel Craeyenhof, dat zich ongeveer op de plaats van het op- en afrittencomplex van de E17 bevond.

Ook kunst krijgt een voorname plaats in het woonzorgcentrum. De schilderwerken van Jan Vanriet zijn zonder twijfel een blikvanger. De vage beelden verwijzen naar het vervagen van herinneringen bij ouder wordende mensen en de zachte kleuren zetten aan tot mijmeren over de mooie momenten in het leven.

Technologie voor levenskwaliteit

Het OCMW Zwijndrecht kiest voor technologische oplossingen om de levenskwaliteit van de demente bewoners te verbeteren of in stand te houden.

In de kineruimte kunnen bewoners met dementie met behulp van projectie fietsen in een gekende omgeving. Het is een interactieve fietsinstallatie die fysieke en mentale beweging stimuleert bij mensen die over het algemeen nauwelijks meer bewegen. Het landschap, de setting en de passanten bieden ongedwongen aanknopingspunten voor herinneringen of associaties. 

De tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden- tot late stadia van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding. Het spel bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op de eettafel. Deze interactieve lichtprojecties reageren op de beweging van handen en armen van de ouderen met dementie.

De snoezelruimte in de kinezaal en de snoezelbadkamer hebben een kalmerend effect voor personen met dementie. Gedempt licht, zachte muziek, geuren en meubilair zorgen voor een ontspannen houding en zintuigactivering. 

Deze faciliteiten dragen alle drie bij aan het reminiscentiewerk. Hierbij tracht men bij personen met dementie herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vervolgens deze mondeling, schriftelijk of beeldend vorm te geven. Het doel van reminiscentiewerk is recht doen aan de eigenheid en identiteit van de bewoner door een gevoel van welbevinden en beleving van het eigen verleden te stimuleren.

Kortverblijf 

Het Centrum voor Kortverblijf biedt tijdelijke opvang aan ouderen ter ondersteuning van de mantelzorgers. Het gaat hier om een vooraf geplande, tijdelijke opname van de zieke of oudere in het WZC (t.g.v. gezondheidsproblemen, familiale omstandigheden,…). Er zijn tien kamers voor kortverblijf.

De duurtijd van het kortverblijf is beperkt in tijd:
- een minimumperiode van 7 dagen,
- maximaal 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen op één jaar.
Na deze periode verlaat de bewoner het WZC.

De kamers

Ons WZC heeft 60 kamers met eigen sanitair en zithoek. Sommige kamers zijn geschakeld met een tussendeur. Er is ook een zorgflat voor twee personen.

Cafetaria Lusthof

Een ontmoetingsplaats die voor iedereen toegankelijk is, met een terras en toegang tot de tuin. Elke dag open van 11 tot 18 u.

Personeel

Via multidisciplinaire samenwerking is het zorgaanbod er op gericht de zelfstandigheid en de resterende mogelijkheden op een revaliderende en activerende manier te ondersteunen en zo lang mogelijk te bewaren. De personeelsbezetting is zowel kwalitatief als kwantitatief in overeenstemming met het volume van de zorg- en dienstverlening en voldoet aan alle wettelijke normen. 

Departement zorg

Verpleging, verzorging en logistiek vormen samen het departement zorg. Er is 24/24u permanentie.
De verpleegkundigen zijn als zorgcoördinator verantwoordelijk voor het beheer van het multidisciplinair bewonersdossier en voeren alle nodige verpleegkundige taken uit. 
De verzorgenden staan in voor de hygiënische zorgen, begeleiding en ondersteuning van de bewoners waar nodig.

Kela

Het KELA-team bestaat uit kinesitherapeuten, een ergotherapeut en de animatiedienst. Er is een externe logopedist beschikbaar. 

Onderhoud

Er wordt aandacht besteed aan de nodige hygiënische voorschriften en kwaliteitseisen. Het onderhoudspersoneel zorgt voor een fris en proper WZC en nette woongelegenheden. 

Keuken

Een eigen keukenploeg staat klaar om in de centrale keuken de maaltijden vers te bereiden. Het aanbod is gevarieerd en de kwaliteit van de aangeboden maaltijden is hoog. De mogelijkheid bestaat de maaltijden snel te koelen en te bewaren om ze op een later tijdstip op te warmen in de afdelingskeukens

Administratie / directie 

De dagelijkse leiding van het WZC is in handen van de directeur. Deze wordt administratief bijgestaan door een bestuursmedewerker en een team administratie.
Sociaal Huis Zwijndrecht staat voor de kortste weg naar sociale dienstverlening en heeft een Sociaal Infopunt in het WZC dat mede verzorgd wordt door het administratief personeel. 

Vrijwilligers 

WZC Craeyenhof tracht ruimte te creëren om samen met vrijwillige medewerkers activiteiten te organiseren, waardoor kan ingespeeld worden op de specifieke behoeften van de bewoners, zodat de kwaliteit van het leven in de voorziening kan verhoogd worden. De vrijwilligers vormen immers een belangrijke schakel met de samenleving. 

Elke vrijwilliger krijgt individueel een op maat uitgeschreven takenpakket. Algemeen kunnen zij instaan voor volgende taken:
- ondersteuning bij het doorbreken van sociaal isolement
- het bieden van een luisterend oor
- ondersteuning bij praktische problemen

Artsen

De voorziening beschikt over een Coördinerend Raadgevend Arts (CRA), dr. D. Duyck. De CRA heeft regelmatig overleg met de artsen, directie, verplegend en verzorgend personeel.
De keuze van huisarts is vrij.

Kapper / pedicure / podoloog

In het WZC is een vaste kapper aanwezig en wordt er samengewerkt met een pedicure en podoloog van buitenaf, maar elke bewoner is hierin vrij. Tevens bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op derden, zoals een schoonheidsspecialiste,…

Wachtlijst

De aanmelding kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt met de directeur om de kandidaat-bewoner op de wachtlijst te plaatsen.

Er zijn twee soorten wachtlijsten:
1) Preventieve wachtlijst: de persoon komt op de wachtlijst te staan maar er is nog geen sprake van een definitieve opname.
2) Dringende wachtlijst: bij de mensen op deze wachtlijst is een definitieve opname noodzakelijk en dringend. Personen die op de preventieve wachtlijst staan kunnen ook verplaatst worden naar de dringende wachtlijst wanneer een opname toch belangrijk wordt door een ernstige verandering en achteruitgang van de situatie (gezondheid, levensomstandigheden,…) van de kandidaat-bewoner.

Criteria tot opname en voorrangsregels:
- het geslacht (in functie van een tweepersoonskamer)
- ingeschreven staan op de dringende wachtlijst
- het zorgafhankelijkheidsprofiel
- voor een opname in de beveiligde afdeling wordt er voldaan aan bijkomende criteria
- bewoners van een serviceflat OCMW Zwijndrecht
- inwoner van Zwijndrecht/Burcht
- bij een tweepersoonskamer is er een maximale afstemming van het profiel van de nieuwe bewoner op de aanwezige bewoner
- chronologie op de wachtlijst

Uitzonderingen worden soms verleend vanuit een sociaal oogpunt of verminderde zelfredzaamheid.

Dagprijs

De dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. De dagprijs bedraagt 57 euro per kamer.

 

Contactgegevens opname
Annemie Wouters 
Tel: 03 291 16 00
E-mail: craeyenhof@zwijndrecht.be