Opvang zieke kinderen door het OCMW
Openingstijden

Je kunt telefonisch terecht bij het onthaal:

maandag      9.00 - 12.00 u.
dinsdag      9.00 - 12.00 u.
   17.30 - 19.30 u. 
woensdag      9.00 - 12.00 u.
donderdag      9.00 - 12.00 u.
vrijdag      9.00 - 12.00 u.

De verantwoordelijke is te spreken na telefonische afspraak.


Ouders die wegens de gezondheidstoestand van hun kind(eren) geen beroep kunnen doen op de gebruikelijke voorzieningen voor kinderopvang, kunnen thuisopvang zieke kinderen (TOZK) aanvragen. Een personeelslid van de dienst Gezinszorg en Aanvullende thuisdiensten (GZ en AT) komt dan aan huis de opvang van het zieke kind verzekeren. De personeelsleden zijn gediplomeerde of gebrevetteerde verzorgsters.

 

 

1. Aanvraag en toekenning Thuisopvang Zieke kinderen

 

·         De voorwaarden om van TOZK gebruik te maken zijn : 
        - inwoner zijn van de gemeente Zwijndrecht
        - in het bezit zijn van een doktersattest. Zonder dit attest kan geen thuisopvang geboden  

                worden.                                                                                                                                
              - de thuisopvang wordt verzorgd voor kinderen tussen 0 en 12 jaar

 

·         Thuisopvang zieke kinderen behoort tot de dienst Gezinszorg en Aanvullende thuisdiensten. U kun een 
          aanvraag doen via het nummer: 03/250 18 46.

 

Indien u de dienst niet rechtstreeks kan bereiken op bovenstaand nummer, kan u steeds terecht op het algemeen nummer van het OCMW: 03/250 18 18

 

alle werkdagen van

-          9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16.00 u.

-          dinsdagavond van 17.30 tot 19.00 u.

-          vrijdagnamiddag gesloten·         De aanvragen moeten minstens één dag op voorhand gebeuren.  Indien u opvang wenst voor 
          de daaropvolgende dag, dient u uw aanvraag vóór 14u. te doen. Op vrijdag moeten oproepen 
          vóór 12u. gebeuren.
             

 

 

 

2. Aanspreekpunt Thuisopvang Zieke Kinderen

 

 

·         De medewerkers van de dienst GZ en AT staan in voor de coördinatie van TOZK. Zij houden tevens toezicht op 
          de dienstprestaties en op de naleving van onderhavig reglement.

 

 

  

3. Taakomschrijving

 

·         De taken die de verzorgster uitvoert houden rechtstreeks verband met de opvang en verzorging van het kind : 
        - wassen en/of verschonen van het kind
        - de door de ouders voorziene maaltijden bereiden, eventueel voeden van het kind
        - zorgen voor aangepaste spel- of ontspanningsactiviteiten met het kind
        - toediening van medicatie op aanwijzing van de arts

        - op het einde van de dag schriftelijk verslag uitbrengen van het dagverloop

·         De verzorgster neemt geen huishoudelijke taken op tenzij dit rechtstreeks verband houdt met de opvang van 
          het zieke kind.

·         In geval van twijfel of bij vragen voor andere taken dient de dienst voorafgaand te worden gecontacteerd. 

4. Werkregeling

 

·         De verzorgsters kunnen ingeschakeld worden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 
          18 u. met een maximum van 10 uur per dag.

·         De hulp wordt toegekend voor een zo kort mogelijke periode, met een maximum van 5 aaneensluitende 
          dagen. Deze periode kan slechts in uitzonderlijke gevallen en na onderzoek door de dienst worden uitgebreid.

 

·         Tijdens weekends en op feestdagen is de dienst gesloten. Ook tijdens de maanden juli en augustus en tussen 
          kerst- en nieuwjaar is er geen TOZK mogelijk.

 

·         De verzorgster heeft een formulier bij dat de ouders na de prestaties moeten ondertekenen. De ouders dienen 
          te controleren of het juiste begin- en einduur staat vermeld.

 

 

 

5. Veiligheid / hygiëne / roken

 

·         De verzorgsters moeten in hygiënische en veilige omstandigheden kunnen werken. In geval van werkelijk onveilige 
          of onhygiënische situaties dient de verzorgster een medewerker van de dienst te contacteren.

·         In geval van besmettelijke ziektes dienen de ouders de dienst hiervan in te lichten.

·         De verzorgster mag niet roken tijdens de opvang.

 

6. Algemene afspraken

 

 

·         De ouders zorgen ervoor dat alle benodigdheden voor de verzorging van het zieke kind aanwezig zijn 
          (voeding en een voedingsschema, geneesmiddelen, thermometer, EHBO materiaal, materiaal voor de hygiëne 
          en verzorging van het kind,…)

 

·         De dienst GZ en AT heeft voor de verzorgsters een verzekeringspolis BA afgesloten en eveneens een polis 
          voor arbeidsongevallen. Eventuele schade toegebracht door de verzorgde kinderen wordt niet gedekt door 
          deze verzekeringen en dient via een eigen familiale polis te worden gedekt.

·         De verzorgster mag geen bezoek ontvangen tijdens de opvang. De dienst heeft wel het recht te allen tijde toezicht 
          te houden.

·         De verzorgster brengt zelf een lunchpakket mee, drank wordt eventueel voorzien door de aanvrager.

·         Indien de aanvrager over een potentieel gevaarlijk huisdier beschikt wordt gevraagd het huisdier tijdens 
          de dienstverlening in een aparte ruimte te laten, voor de veiligheid van de verzorgster.

 

 

 

7. Financieel

 

 

 

            7.1. Bijdragebepaling

·         De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de barema’s van de Vlaamse Gemeenschap die gelden voor 
          het bepalen van de bijdrage in kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen. Deze barema’s zijn 
          afhankelijk van het inkomen.

·         Voor het berekenen van de ouderbijdrage wordt gevraagd dat de ouders de meest recente 
          inkomstengegevens binnenbrengen.  Indien de aanvrager zijn/haar inkomstengegevens niet bekend wil maken 
          wordt de maximumbijdrage aangerekend.

 

·         De bijdrage wordt aangerekend per halve of per hele dag.
         - halve dag = opvang tot minder dan 5u.( 60%)

        - hele dag = opvang vanaf  5u. tot maximum 10u per dag(100%)

 

·         Bij ouders die herhaaldelijk te laat komen, en behoudens wanneer redenen van overmacht kunnen 
          worden aangehaald, kan de dienstverlening stopgezet worden .

 

 

 

7.2. Facturatie

 

·         De ouders ontvangen een factuur voor de geleverde prestaties van de voorafgaande maand.

·         De facturen zijn betaalbaar door middel van de aangehechte overschrijvingsstrook of door een domiciliëring 
          bij de bankinstelling.

·         De facturen dienen binnen de 30 dagen te worden betaald. Bij eventuele moeilijkheden om de facturen (tijdig) 
          te betalen kan via de financiële dienst van het OCMW Zwijndrecht om afbetalingsfaciliteiten gevraagd 
          worden. Indien de facturen onbetaald blijven ondanks aanmaningen om te betalen, kan de dienstverlening 
          geschorst worden. 
          In geval de facturen na aanmaningen en ingebrekestelling onbetaald blijft kan het OCMW beslissen een 
          gerechtelijke procedure op te starten tot invordering.

 

 

            7.3. Fiscaal attest

 

·         Voor kinderen tot 12 jaar ontvangen de ouders jaarlijks een fiscaal attest voor de betaalde ouderbijdrage.

 

           

 

 

8. Klachten, opmerkingen, problemen, vragen

 

 

·         Klachten, vragen, opmerkingen zijn altijd welkom bij een medewerker van de dienst Gezinszorg en 
          Aanvullende thuisdiensten. Dankzij deze klachten en opmerkingen kunnen wij onze dienstverlening 
          doorlopend verbeteren en aanpassen.

·         Er bestaat ook een formulier specifiek voor klachtenbehandeling, kopij en gebruiksaanwijzing bevindt zich in 
          bijlage aan dit reglement.

·         Met anonieme klachten wordt geen rekening gehouden. Elke andere klacht zal echter binnen de 30 dagen 
          na ontvangst beantwoord worden. De strikt vertrouwelijke behandeling van Uw klachten / opmerkingen 
          wordt gegarandeerd.

·         Klachten over verzorgenden zullen met betrokken personeelslid worden besproken.

·         Voor klachten die binnen de bevoegdheid van de dienst vallen zal deze trachten een oplossing voor te stellen.

·         Zeer ernstige klachten, klachten die buiten de bevoegdheid van de dienst vallen of structurele klachten 
          kunnen worden gemeld aan voorzitter en secretaris van het OCMW.

 

 

 

9. Privacy

 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verplicht ons U in kennis te stellen van het feit dat het OCMW Zwijndrecht een aantal van Uw persoonsgegevens registreert. De registratie van deze gegevens (identificatiegegevens, financiële, medische en sociale gegevens) is noodzakelijk om de door U aangevraagde dienstverlening te kunnen organiseren.

U heeft het recht toegang te krijgen tot deze gegevens alsook een recht op verbetering van foutieve gegevens. De wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend zijn opgenomen in een afzonderlijk reglement dat bij raadsbesluit wordt vastgesteld.

relevante info