De raad voor maatschappelijk welzijn (ook wel OCMW-raad genoemd) wordt verkozen door de leden van de gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW waar de belangrijkste beslissingen worden genomen. Aan het hoofd staat de OCMW-voorzitter, die onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verkozen.

Volledig in de geest van het nieuwe gemeentedecreet, heeft Zwijndrecht ervoor gekozen om de voorzitter van het OCMW op te nemen in het college van burgemeester en schepenen. De verwachting is dat hierdoor het sociale beleid in de gemeente op een meer gestroomlijnde manier zal kunnen verlopen.

personenlijst
overzichtslijst
Chris Vermeulen contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-voorzitter Groen

De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW en ziet erop toe dat de raad op democratische wijze tot beslissingen komt. Dit betekent dat alle leden voldoende geïnformeerd moeten zijn, zodat er met kennis van zaken kan worden beslist.
De voorzitter zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de raad, het vast bureau en de bijzondere comités worden voorgelegd. Hij roept de vergaderingen bijeen en stelt de agenda op. Samen met de secretaris zorgt hij ervoor dat deze beslissingen ook effectief worden uitgevoerd. In dringende gevallen kan de voorzitter zelf tot hulpverlening beslissen.

De OCMW –voorzitter is in Zwijndrecht ook schepen van Sociale Zaken. Op deze manier wil Zwijndrecht de samenwerking tussen OCMW en gemeente in het kader van het lokaal sociaal beleid extra onderstrepen en meer gestroomlijnd laten verlopen.
Veerle Beernaert contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid Groen
Luc Coppieters contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid Groen
Ingrid Pierré contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid Groen
Anke Heyrman contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid CD&V
Hilde Vanderheyden contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid CD&V
Ronny De Wolf contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid sp.a
Erik Cuypers contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid N-VA
Robert De Cleen contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid N-VA
Gerrit Vinck contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid N-VA
Saskia Covents contacteer deze persoon via e-mail
OCMW-raadslid Vlaams Belang